Mae Mudiad Meithrin wedi lansio pecyn adnoddau a hyfforddiant, Cylch i Bawb.

Mae’r adnodd newydd sbon wedi ei ddatblygu i sicrhau lle amlwg i amrywiaeth a chydraddoldeb mewn addysg blynyddoedd cynnar.

Hwn yw’r unig  hyfforddiant o’i fath yn y Gymraeg, bydd yr adnodd yn cynnig hyfforddiant ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant gan sicrhau bod yr un croeso ar gael i unrhyw un sydd am fod yn rhan o gymuned Mudiad Meithrin.  Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar brofiadau unigolion ac yn annog pobl i feddwl am eu lleoliadau a sut orau i gynnig gwasanaeth teg sy’n cynnwys pawb.

Lanswyd Cylch i Bawb gan James Lusted, neithiwr nos Iau'r 27ain o Ionawr. Roedd agor trafodaeth o amgylch cynhwysiant yn bwysig i James: “Mae’n fraint i gael arwain y drafodaeth bwysig hon gan fod cynhwysiant yn bwnc agos at fy nghalon. Mae gen i brofiad byw o herio rhagfarnau a goresgyn rhwystrau, nid oherwydd fy anallu i ond oherwydd anallu cymdeithas i ystyried pawb, felly rwy’n falch bod Mudiad Meithrin yn blaenoriaethu’r hyfforddiant yma i leoliadau gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar. Dechreuais fy nhaith i fod yn siaradwr Cymraeg pan anfonodd fy rhieni fi i Gylch Meithrin ac mae’n braf gweld bod plant Cymru yn eu holl amrywiaeth yn parhau i gael eu profiadau cyntaf yn y Gymraeg drwy ddarpariaethau Mudiad Meithrin.”

Helen Williams yw Pennaeth Hyfforddiant ac Academi, Mudiad Meithrin. Wrth lansio’r adnodd dywedodd: “Mae Cylch i Bawb yn adnodd arbennig sy’n dathlu amrywiaeth ac yn rhoi sylfaen gadarn i faterion cydraddoldeb yn y Cylch. Ry’n ni fel Mudiad yn falch iawn o’r pecyn dysgu newydd yma sydd wedi ei greu ar y cyd â’n staff ac ymarferwyr. Drwy Cylch i Bawb mae cyfle i addysgu a hyfforddi holl staff y Cylch a’r pwyllgorau rheoli lleol am faterion cydraddoldeb ac amrywiaeth.

 

“Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb, a chredwn fod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg, ac felly yn Cylch Meithrin hefyd – ry’n ni’n croesawu pob plentyn bach i fwynhau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yn ein lleoliadau. Mae’n flaenoriaeth i ni fel sefydliad i sicrhau fod adnoddau dysgu a datblygu addas, cywir ac o safon uchel ar gael i’n hymarferwyr i gyd.”

Mudiad Meithrin yn lansio Cylch i Bawb, adnodd newydd i sicrhau lle amlwg i amrywiaeth a chydraddoldeb.Wan Toone o Gylch Meithrin Treffynnon

Mae Wan Toone yn ymarferydd yng Nghylch Meithrin Treffynnon ac yn ymddangos mewn ffilm sy’n rhan o adnodd Cylch i Bawb. Mae’n siarad o brofiad: “Pan roedd fy merch yn Meithrin Plws, rhoddodd aelod o staff daflen i mi yn hysbysebu Cwrs NVQ Lefel 3 Addysg Blynyddoedd Cynnar gyda Cam wrth Gam. Penderfynais fynd am gyfweliad ac roeddwn wrth fy modd i dderbyn cynnig i wneud y cwrs.

“Rwyf wedi bod yn Arweinydd Cylch Meithrin Treffynnon bellach ers 2009. Mae’r swydd wedi rhoi llawer o gyfleoedd a hyder i mi ddefnyddio fy Nghymraeg. Mae'r plant yn fy ngweld yn gyfartal i ymarferwyr eraill; mae hyn yn ei gwneud hi’n yn haws i blant o wahanol hil ac ethnigrwydd gydnabod eu bod nhw hefyd yn gyfartal ymhlith eu cyfoedion. Rwy’n meddwl y bydd Cylch i Bawb yn ychwanegiad gwych at yr hyfforddiant sydd eisoes ar gael gan Mudiad Meithrin.”