Mae'r Prif Weinidog wedi gofyn i’r cyhoedd gymeryd camau i ddiogelu eu gilydd, er mwyn cadw Cymru’n ddiogel wrth i’r gwlad wynebu ton o achosion Omicron.

Mae’r Llywodraeth wedi cadarnhau y bydd mesurau lefel rhybudd 2 yn aros yn eu lle ar gyfer y dyfodol agos.

Mae achosion o Covid-19 wedi cynyddu’n sylweddol gan gyrraedd y lefelau uchaf ers cychwyn y pandemig, wrth i don Omicron ledaenu ar draws y wlad wedi’r Nadolig.

Mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos fod dros 2,200 o bob 100,000 o’r boblogaeth yn dioddef o Covid.

Yn ôl y Prif Weinidog Mark Drakeford: “Mae’r don omicron yn golygu ein bod, i gyd, yn wynebu mis anodd iawn. Rydym eisoes yn gweld cyfraddau uchel iawn o’r haint yn ein cymunedau ac mae’n rhaid i ni baratoi ar gyfer y nifer o achosion i gynyddu mwy fyth, fel sydd wedi digwydd ar draws y DU.

“Efallai nad yw’r amrywiolyn hwn mor ddifrifol na’n disgwyliadau gwreiddiol ond mae’r cyflymder mae’n teithio, a ba mor heintus yw ef, yn peri gofid”

“Mae hyn yn ei wneud yn hynod o bwysig ein bod yn cymryd y mesurau priodol i gadw ein gilydd yn ddiogel. Mae’r camau sydd wedi ei chymryd i ddiogelu ein hunain yn parhau i’n diogelu.

“Mae hyn yn cynnwys cael ein brechu, ac mae sicrhau eich hwblyn yn flaenoriaeth, cyfyngwch y nifer o bobol chi’n cwrdd â nhw, a chymryd prawf llif unffordd cyn mynd mas a chymysgu ac eraill.

“Gyda’n gilydd fe gadwn ein gilydd yn ddiogel a Chymru’n ddiogel.”

Ar lefel rhybudd 2 mae'n rhaid i chi:

  • Gwisgo gorchudd wyneb (oni bai bod gennych esgus rhesymol i beidio â gwisgo gorchudd wyneb) ym mhob lle cyhoeddus dan do, gan gynnwys mewn tafarn, caffi neu fwyty pan na fyddwch yn eistedd.Peidio â chwrdd â mwy na 5 o bobl eraill mewn caffi, bwyty, tafarn neu le cyhoeddus arall (heblaw am eich aelwyd os yw eich aelwyd yn fwy na hyn). Mae hyn yn berthnasol mewn ardaloedd dan do ac awyr agored yn y safleoedd hyn.
  • Gweithio gartre os medrwch. 
  • Hunan ynysu am 7 diwrnod os ydych yn profi yn bositif am COVID-19. Dylech gymryd Prawf Llif Unffordd (LFT) ar ddiwrnod 6 a 7. Os yw'r naill brawf neu'r llall yn bositif, dylech barhau i hunan ynysu nes i chi gael 2 LFT negyddol, neu ar ôl diwrnod 10, pa un bynnag sydd gynharaf.
  • Peidio â chymryd rhan mewn digwyddiad wedi’i drefnu o dan do sy’n cynnwys mwy na 30 o bobl neu gynulliad wedi’i drefnu yn yr awyr agored sy’n cynnwys mwy na 50 o bobl. Rhaid i bob digwyddiad wedi’i drefnu gael ei drefnu gan gorff cyfrifol a rhaid llunio asesiad risg.

Ar lefel rhybudd 2 dylech:

  • Ddilyn y canllawiau sy’n cyfyngu ar y nifer o bobl nad ydynt yn byw gyda chi yr ydych yn eu cwrdd.
  • Cyn cymdeithasu, cofiwch brofi. Cymerwch brawf llif unffordd cyn mynd allan os nad oes gennych unrhyw symptomau, yn enwedig pan fyddwch yn cwrdd â phobl eraill. Os yw yn bositif, peidiwch â mynd allan a threfnwch brawf PCR o fewn 24 awr.
  • Os ydych yn cwrdd â phobl sydd ddim yn byw gyda chi gwnewch hynny yn yr awyr agored pan fydd hynny’n bosibl. Os ydych yn cwrdd o dan do gwnewch yn siŵr bod y lle wedi’i awyru yn dda.

Geirfa

Cyhoedd - The Public

Cyhoeddiad - Announcement

Amlinellu - Outline

Poblogaeth - Population

Lledaenu - Spread

Cyfraddau - Rates

Amrywiolyn - Variant

Heintus - Infectious

Hwblyn - Booster Jab