Mae AM y llwyfan digidol ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru wedi cyhoeddi un o’r datblygiadau mwyaf arwyddocaol hyd yma yn hanes byr y wefan a’r Ap.

Lansiwyd AM fel gwefan www.amam.cymru ag Ap, sydd ar gael i lawrlwytho ar gyfer iOS ag Android, ym mis Mawrth 2020 gan gwmni Pyst gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Mae’n rhoi llwyfan i wahanol elfennau o ddiwylliant Cymreig drwy ystod o sianelau gwahanol.

Mewn ymateb i’r gweithgaredd llawr gwlad gydweithredol a chymunedol sydd yn asgwrn cefn i unrhyw ecosystem ddiwylliannol a chymdeithasol, mae AM wedi cyhoeddi adran newydd fydd yn rhannu a dathlu'r gweithgaredd hwn.

Bydd yr adran ‘Cymunedau’ yn adran benodol o fewn AM yn cynnwys amrywiaeth eang o sianelau newydd. Mae AM yn gobeithio taw cychwyn siwrnai yw hon: un a fydd yn arbrofi ac ymchwilio i holi sut y gall cyfrwng digidol fod o gymorth i dwf gweithgaredd cymunedol ‘o’r gwraidd i fyny’, sydd yn gorfod addasu i heriau cyfnod newydd yn dilyn dwy flynedd o Covid-19.

Bydd yr adran yn gyfle i hyrwyddo gweithgaredd, i bontio cymunedau gyda’i gilydd a hefyd i edrych ar sut y gall cyfrwng digidol hygyrch ysbrydoli ac annog cyfranogi pellach to weithgaredd cymunedol.

Sianel cymunedau ar lwyfan ddigidol AMMae Partneriaeth Ogwen yn rhan o'r fenter newydd

Yn ol Alun Llwyd, Prif Weithredwr AM “Credwn bod diwylliant cymunedol wedi ei greu â’i berchenogi gan y gymuned yn greiddiol a hanfodol i lesiant pawb a phob dim. Mae gallu partneru o’r gwraidd i fyny i greu a rhannu gyda rhai o’r cyrff arloesol yma yn fraint aruthrol”

Ychwanegodd Meleri Davies o Bartneriaeth Ogwen "Mae mentrau cymunedol yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobol ar draws Cymru. O weithredu amgylcheddol i ddatblygu'r economi leol, mae'n dylanwad yn sylweddol ond prin yw'r sylw a roddir i hyn yn y wasg genedlaethol. Mae'n braf felly gweld AM yn neilltuo adran benodol i gymunedau ar eu gwefan. Mae'n gofnod o'n gweithgarwch ni ond mae o hefyd yn gydnabyddiaeth o bwysigrwydd ein gwaith a phwysigrwydd cymuned i fywydau pobol Cymru." 

Bydd yr adran ‘Cymunedau’ yn cynnwys ystod eang o weithgaredd.

O waith arloesol mentrau cydweithredol economaidd fel Cwmni Bro Ffestiniog, Antur Waunfawr, Together for Change Sir Benfro a Phartneriaeth Ogwen. Adeiladau cymunedol Yr Orsaf a Chanolfan Soar a’r tafarnau cydweithredol fel Saith Seren Wrecsam a Thafarn y Fic Llithfaen yn ogystal â’r mentrau egni ac amgylcheddol sef GwyrddNi ac Ynni Cymunedol Cymru.

Bydd lle hefyd i weithgaredd perfformio lleol fel Theatr Gydweithredol Troed y Rhiw.

Bydd croeso i unrhyw gorff neu fenter arall sydd yn teimlo yr hoffent gael presenoldeb yn yr adran i gysylltu ag AM i drefnu hynny.

Yn ôl Lowri Jones o Theatr Gydweithredol Troed y Rhiw, Ceredigion "Mae'n adeg pwysig i'n cymdogaethau wrth i ni geisio ailgydio mewn gweithgarwch diwylliannol. Edrychwn ymlaen at gydweithio gydag AM i fanteisio ar ein cyfryngau - theatr a llwyfannau digidol - i ledu gweithgarwch creadigol cymdogaethau'r gorllewin.”

Sianel cymunedau ar lwyfan ddigidol AMLisbeth McLean a chriw Canolfan Soar, Merthyr Tudful.

Dywedodd Lisbeth McLean o Ganolfan a Theatr Soar, Merthyr Tydfil - “Un o’r pethau mwyaf dyn ni wedi dysgu yng Nghanolfan Soar dros y cyfnod yma yw faint mae’r gallu i gwrdd â chymdeithasu yn meddwl i’n cymuned.  Mae 'na deimlad o werthfawrogiad newydd a chariad yn yr adeilad ers i ni agor lan eto.  Mae’r gwasanaeth dyn ni’n cynnig i’n cymuned wrth wraidd ei gwellhad.  Mae’n fraint bod yn rhan o rwydwaith o sefydliadau sy’n gwneud gwahaniaeth ar draws Cymru. Cyfle arbennig i rannu gwybodaeth a phrofiad a magu partneriaethau newydd”

Ychwanegodd Christopher Evans o dafarn y Saith Seren, Wrecsam - ‘Y gymuned yn Wrecsam yw asgwrn cefn Saith Seren ac mae’n gyffrous medru bod yn rhan o gymuned ddigidol genedlaethol newydd drwy AM a’r adran ‘Cymunedau’!’

Am rai dyddiau o heddiw ymlaen bydd yr adran ‘Cymunedau’ yn meddiannu tudalen flaen AM gyda llwyth o gynnwys newydd a sianelau newydd a hyderwn y bydd hyn yn help i rannu eu gwaith hollbwysig ac hefyd i ysbrydoli eraill.

If you value The National's journalism, help grow our team of reporters by becoming a subscriber.