Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

Cardiff, Multiple Traffic Notices, Temporary Prohibition of Vehicles

Notice ID: HAV2520647

Notice effective from
28th September 2022 to 28th October 2022


Hysbysiad Statudol

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru


Gorchymyn Cefnffordd Yr A487 (Abergwaun, Sir Benfro I Aberteifi, Ceredigion) (Gwaharddiadau A Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 202-

MAE GWEINIDOGION CYMRU yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na 7 niwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A487, neu gerllaw iddi, rhwng Abergwaun ac Aberteifi.

Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd gwneud y canlynol dros dro:

i) gwahardd pob cerbyd rhag mynd ar y darn o gefnffordd yr A487 a ddisgrifir yn Atodlen 1 i'r Hysbysiad hwn. Disgrifir y llwybr arall, y codir arwyddion priodol yn ei gylch, yn Atodlen 1 i'r Hysbysiad hwn hefyd;

ii) gwahardd pob cerbyd, pob beiciwr a phob cerddwr rhag mynd ar y darn o gefnffordd A487 a ddisgrifir yn Atodlen 2 i'r Hysbysiad hwn. Disgrifir y llwybr arall, y codir arwyddion priodol yn ei gylch, yn Atodlen 2 i'r Hysbysiad hwn hefyd;

iii) gosod terfyn cyflymder o 40 mya neu 10 mya ar y darnau o gefnffordd yr A487 a ddisgrifir yr Atodlen 3 i'r Hysbysiad hwn; a

iv) gosod terfyn cyflymder o 10 mya ar y darnau o gefnffordd yr A487 a ddisgrifir yn Atodlen 4 i'r Hysbysiad hwn.

Dim ond pan fydd gwaith confoi yn digwydd y bydd y terfyn cyflymder o 10 mya yn gymwys ac ni chaniateir goddiweddyd ar yr adegau hyn.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 15 Hydref 2022.

Disgwylir y bydd y gwaharddiad dros dra yn i. uchod yn weithredol o 07:00 o'r gloch ar 15 Hydref 2022 hyd 18:00 o'r gloch ar 16 Hydref 2022. Mae angen cau y gerbytffordd er mwyn atgyweirio'r garthffos breifat sydd yng nghanol y gerbytffordd o flaen 9 Newport Road. Disgwylir y bydd y gwaharddiadau dros dro yn ii. uchod yn weithredol am 4 diwrnod yn olynol, o 07:00 o'r gloch ar 30 Hydref 2022 hyd 2 Tachwedd 2022 er mwyn i'r gwaith o osod wyneb newydd ar y gerbytffordd gael ei wneud. Er y bydd y ffordd ar gau tra pery'r cyfnod hwn, gan gynnwys dros nos, dim ond rhwng 07:00 o'r gloch a 23:00 o'r gloch y bydd y gwaith yn cael ei wneud bob dydd. Bydd cynllun wrth gefn yn ei le ar gyfer pumed diwrnod posibl rhag ofn y bydd oedi a'r gwaith.

Os achosir oedi i'r cynllun gan dywydd garw, disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau ar ddyddiau Sul sych dilynol yn ystod tymor yr hydref a'r gaeaf sy'n weddill, hynny yw, cyfnodau o ddiwrnodau unigol ar y tro, gyda'r ffordd ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Ni fydd gwaith yn cael eiwneud ar Sul y Cofio, 13 Tachwedd 2022.
Dim ond yn ystod y dyddiadau a bennir uchod y disgwylir i'r Gorchymyn fod yn weithredol. Er hynny, bydd yn parhau'n ddilys am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf, rhag ofn y bydd angen ail-amserlennu'r gwaith neu wneud gwaith canlyniadol neu waith arall. Bydd hysbysiad ymlaen Haw am unrhyw newidiadau i'r amseroedd a'r dyddiadau yn cael ei arddangos cyn gwneud unrhyw waith a ailamserlennir.

Mae gwaharddiadau a chyfyngiadau mewn grym ar hyn o bryd ar rai darnau o'r gefnffordd o dan sylw yn rhinwedd Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Abergwaun, Sir Benfro i Aberteifi, Ceredigion) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2021 (O.S 2021/1492 (Cy. 391)) a fydd yn cael ei ddirymu a'i ailddeddfu gan y Gorchymyn arfaethedig.

J Saddler,
Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

Atodlen 1
Gwahardd cerbydau dros dro

Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o'i chyffordd a Quay Street hyd at ei chyffordd ag Old Newport Road, Abergwaun.

Llwybr arall
Y llwybr arall ar gyfer cerbydau sy'n teithio tua'r gogledd fydd mynd ar yr A40 tua'r de o Gylchfan Rafael i Hwlffordd, yr A40 tua'r dwyrain i Gylchfan Penblewin, Arberth a'r A478 tua'r gogledd i Aberteifi er mwyn ailymuno 3'r A487 tua'r de/gogledd: i'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio tua'r de. Bydd llwybr arall byrrach ar gael ar gyfer traffig lleol.

Atodlen 2
Gwahardd cerbydau, beicwyr a cherddwyr dros dro
Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o ganolbwynt ei chyffordd 3'r ffordd Dosbarth I, yr A487, High Street/West Street, Abergwaun hyd at y ffordd sy'n arwain at Pare y Morfa Farm, Abergwaun.

Llwybr arall
Y llwybr arall ar gyfer cerbydau sy'n teithio tua'r gogledd fydd mynd ar y prif Iwybr dargyfeiriol uchod er mwyn ailymuno a'r A487 tua'r de/gogledd: i'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio tua'r de. Bydd llwybr arall byrrach ar gael ar gyfer traffig lleol.

Atodlen 3
Terfyn cyflymder 40 mya neu 10 mya dros dro a dim goddiweddyd
Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o bwynt 364 o fetrau i'r gogledd o'i chyffordd ag Old Newport Road, Cwm Abergwaun hyd at bwynt tua 1.3 cilometr i'r de-orllewin o ganolbwynt ei chyffordd 3 ffordd yr C3163 i Frynhenllan, Dinas.

Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o bwynt tua 1.2 cilometr i'r gogledd-ddwyrain o ganolbwynt ei chyffordd a ffordd yr C3163 i Frynhenllan, Dinas hyd at bwynt 100 metr i'r gorllewin o'i chyffordd 3'r U3141 Ffordd Bedd Morris, Trefdraeth.

Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o bwynt 185 o fetrau i'r dwyrain o ganolbwynt ei chyffordd S'r U3447 Feidr Bentick, Trefdraeth hyd at bwynt 245 o fetrau i'r de-orllewin o ganolbwynt ei chyffordd a ffordd yr U3195 yn Felindre Farchog.

Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o bwynt 52 o fetrau i'r dwyrain o ganolbwynt ei chyffordd 3 ffordd yr U3195 yn Felindre Farchog hyd at bwynt 340 o fetrau i'r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd a'r B4332 yn Eglwyswrw.

Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o bwynt 274 o fetrau i'r dwyrain o ganolbwynt ei chyffordd a'r B4332 yn Eglwyswrw hyd at ei chyffordd £ chylchfan yr A487/A478 yn Aberteifi.

Atodlen 4
Terfyn cyflymder 10 mya dros dro a dim goddiweddyd
Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o'i chyffordd 3 SgwSr Abergwaun hyd at bwynt 364 o fetrau i'r gogledd o'i chyffordd ag Old Newport Road, Cwm Abergwaun.

Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o bwynt tua 1.3 cilometr i'r de-orllewin o ganolbwynt ei chyffordd 3 ffordd yr C3163 i Frynhenllan, Dinas hyd at bwynt tua 1.2 cilometr i'r gogledd-ddwyrain o ganolbwynt y gyffordd honno.

Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o bwynt 100 metr i'r gorllewin o'i chyffordd a'r U3141 Ffordd Bedd Morris, Trefdraeth hyd at bwynt 185 o fetrau i'r dwyrain o ganolbwynt ei chyffordd 3'r U3447 Feidr Bentick, Trefdraeth.

Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o bwynt 245 o fetrau i'r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd a ffordd yr U3195 yn Felindre Farchog hyd at bwynt 52 o fetrau i'r dwyrain o'r gyffordd honno.

Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o bwynt 340 o fetrau i'r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd a'r B4332 yn Eglwyswrw hyd at bwynt 274 o fetrau i'r dwyrain o'r gyffordd honno.


Statutory Notice

For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales
Llywodraeth Cymru Welsh Government

The A487 Trunk Road (Fishguard, Pembrokeshire To Cardigan, Ceredigion) (Temporary Traffic Prohibitions And Restrictions) Order 202-

THE WELSH MINISTERS propose, in not less than 7 days from the date of this Notice, to make an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 which is necessary to undertake works on or near the A487 trunk road between Fishguard and Cardigan.

The effect of the proposed Order will be to temporarily:
i) prohibit all vehicles from proceeding on the length of the A487 trunk road described in Schedule 1 to this Notice. The alternative route, which will be signed accordingly is also described in Schedule 1 to this Notice;

ii) prohibit all vehicles, cyclists and pedestrians from proceeding on the length of the A487 trunk road described in Schedule 2 to this Notice. The alternative route, which will be signed accordingly is also described in Schedule 2 to this Notice;

iii) impose a 40 mph or 10 mph speed limit on the lengths of the A487 trunk road described in Schedule 3 to this Notice; and

iv) impose a 10 mph speed limit on the lengths of the A487 trunk road described in Schedule 4 to this Notice.

The 10 mph speed limit will only apply during convoy working and no overtaking will be permitted at these times.
The Order will come into force on 15 October 2022.
15
The temporary prohibition at i. above is expected to operate from 07:00 hours on 15 October 2022 until 18:00 hours on 16 October 2022. This closure is required to repair the public sewer in the centre of the carriageway fronting 9 Newport Road. The temporary prohibitions at ii. above are expected to operate for 4 consecutive days, from 07:00 hours on 30 October 2022 until 2 November 2022 to enable resurfacing to be carried out. Whilst the road will remain closed for the duration of this period, including overnight, work will only be carried out between the hours of 7am and 11 pm on each day. A contingency will be in place for a potential fifth day should the works be delayed.

If the scheme is held up by inclement weather, then it is expected the works will be completed during consecutive dry Sundays through the remainder of the autumn and winter i.e., single day phases at a time with the road being open Monday to Saturday. No work will be undertaken on Remembrance Sunday 13 November 2022.

Although the Order is only expected to operate during the dates specified above it will remain valid for a maximum period of 18 months, as a contingency, should the work need to be rescheduled or consequential or other work is required. Advance notice of any changes to times and dates will be displayed before any rescheduled work.

Prohibitions and restrictions are currently in force on some lengths of the trunk road concerned by virtue of the A487 Trunk Road (Fishguard, Pembrokeshire to Cardigan, Ceredigion) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 2021 (S.I. 2021/1492 (W. 391) which will be revoked and re-enacted by the proposed Order.

J Saddler,
Transport, Welsh Government

Schedule 1
Temporary prohibition of vehicles

The length of the A487 trunk road that extends from its junction with Quay Street to its junction with Old Newport Road, Fishguard. Alternative route
The alternative route for northbound vehicles is via the southbound A40 from Rafael Roundabout to Haverfordwest, eastbound A40 to Penblewin Roundabout, Narberth and northbound A478 to Cardigan to re-join the south/northbound A487: vice versa for southbound vehicles. A shorter alternative route will be available for local traffic.

Schedule 2

Temporary prohibition of vehicles, cyclists and pedestrians
The length of the A487 trunk road that extends from the centre-point of its junction with the Class I road A487 High Street/West Street, Fishguard to the road leading to Pare y Morfa Farm, Fishguard.
Alternative route
The alternative route for northbound vehicles is via the main diversion route above to re-join the south/northbound A487: vice versa for southbound vehicles. A shorter alternative route will be available for local traffic.

Schedule 3

Temporary 40 mph or 10 mph speed limit and no overtaking
The length of the A487 trunk road that extends from a point 364 metres north of its junction with Old Newport Road, Lower Town, Fishguard to a point approximately 1.3 kilometres south-west of the centre of its junction with the C3163 road to Bryn-Henllan, Dinas Cross.

The length of the A487 trunk road that extends from a point approximately 1.2 kilometres north-east of the centre of its junction with the C3163 road to Bryn-Henllan, Dinas Cross to a point 100 metres west of its junction with the U3141 Ffordd Bedd Morris, Newport.

The length of the A487 trunk road that extends from a point 185 metres east of the centre of its junction with the U3447 Feidr Bentick, Newport to a point 245 metres south-west of the centre of its junction with the U3195 road at Felindre Farchog.

The length of the A487 trunk road that extends from a point 52 metres east of the centre of its junction with the U3195 at Felindre Farchog to a point 340 metres west of the centre of its junction with the B4332 at Eglwyswrw.
The length of the A487 trunk road that extends from a point 274 metres east of the centre of its junction with the B4332 at Eglwyswrw to its junction with the A487/A478 roundabout at Cardigan.

Schedule 4

Temporary 10 mph speed limit and no overtaking
The length of the A487 trunk road that extends from its junction with Fishguard Square to a point 364 metres north of its junction with Old Newport Road, Lower Town, Fishguard.
The length of the A487 trunk road that extends from a point approximately 1.3 kilometres south-west of the centre of its junction with the C3163 road to Bryn-Henllan, Dinas Cross to a point approximately 1.2 kilometres north-east of the centre of that junction.

The length of the A487 trunk road that extends from a point 100 metres west of its junction the U3141 Ffordd Bedd Morris, Newport to a point 185 metres east of the centre of its junction with the U3447 Feidr Bentick, Newport.

The length of the A487 trunk road that extends from a point 245 metres west of the centre of its junction with the U3195 road at Felindre Farchog to a point 52 metres east of that junction.
The length of the A487 trunk road that extends from a point 340 metres west of the centre of its junction with the B4332 at Eglwyswrw to a point 274 metres east of that junction.

Attachments

HAV2520647.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices