Search for more Public Notices in your area
Thirty47 Communications Ltd
Planning

Bonvilston, Proposed New Development

Notice ID: NEW2501506

Notice effective from
8th September 2022 to 8th October 2022


SCHEDULE 1


The Developments of National Significance (Procedure) (Wales) Order 2016
PUBLICITY AND CONSULTATION BEFORE APPLYING FOR PLANNING PERMISSION
NOTICE UNDER ARTICLES 8 AND 9(2)


Purpose of this notice: this notice provides the opportunity to comment directly to the developer on a proposed Development of National Significance (DNS) prior to the submission of a planning application to Welsh Ministers. Planning applications for DNS will be publicised by Welsh Ministers and the relevant local planning authority; any comments provided in response to this notice will not prejudice your ability to make representations to the Welsh Ministers on any related DNS planning application. You should note that any comments submitted may be placed on the public file.

Proposed development at Oaklands Farm, Near Bonvilston, Vale of Glamorgan

I give notice that Sirius Renewable Energy Ltd is intending to apply to the Welsh Ministers for planning permission in respect of Development of National Significance which is for a "proposed ground mounted photo voltaic solar farm and Battery Energy Storage System, together with associated equipment, infrastructure, grid connection and ancillary works".


You may inspect copies of:
- the proposed application
- the plans; and
- other supporting documents
online at https://www.oaklands-solar.co.uk/ or hard copies are available upon request. Anyone who wishes to make representations about this proposed development must write to the applicant’s agent by Monday 24 October 2022 via email planningconsultations@thesiriusgroup.com or by post at FREEPOST TC CONSULTATION (no further address or stamp required). If you require further information please email, or call 0800 699 0081.


James Cook
Principal Planner, Sirius Planning
07714704969
James.cook@thesiriusgroup.com


Date: 07/09/2022ATODLEN 1


Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016
CYHOEDDUSRWYDD AC YMGYNGHORIAD CYN GWNEUD CAIS AM GANIATÂD CYNLLUNIO
HYSBYSIAD O DAN ERTHYGLAU 8 A 9(2)


Diben yr hysbysiad hwn: mae’r hysbysiad hwn yn rhoi cyfle i wneud sylwadau’n uniongyrchol i’r datblygwr ar Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) arfaethedig cyn cyflwyno cais cynllunio i Weinidogion Cymru. Bydd ceisiadau cynllunio ar gyfer DNS yn cael eu cyhoeddi gan Weinidogion Cymru a’r awdurdod cynllunio lleol perthnasol; ni fydd unrhyw sylwadau a ddarperir mewn ymateb i’r hysbysiad hwn yn rhagfarnu eich gallu i gyflwyno sylwadau i Weinidogion Cymru ar unrhyw gais cynllunio DNS cysylltiedig. Dylech nodi y gall unrhyw sylwadau a gyflwynir gael eu rhoi ar y ffeil gyhoeddus.


Datblygiad arfaethedig yn Fferm Oaklands, Ger Tresimwn, Bro Morgannwg


Rhoddaf hysbysiad fod Sirius Renewable Energy Ltd yn bwriadu gwneud cais i Weinidogion Cymru am ganiatâd cynllunio mewn perthynas â Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol sydd ar gyfer "fferm solar ffotofoltäig arfaethedig ar y ddaear a System Storio Ynni Batri, ynghyd â chyfarpar cysylltiedig, seilwaith, cysylltiad grid a gwaith ategol".


Gallwch archwilio copïau o:
- y cais arfaethedig
- y cynlluniau; a
- dogfennau ategol eraill
ar-lein yn

https://www.oaklands-solar.co.uk/

neu mae copïau caled ar gael ar gais.https://www.oaklands-solar.co.uk/ Rhaid i unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau am y datblygiad arfaethedig hwn ysgrifennu at asiant yr ymgeisydd erbyn dydd Llun 24 Hydref 2022 drwy e-bost. planningconsultations@thesiriusgroup.com neu drwy’r post yn FREEPOST TC CONSULTATION (nid oes angen cyfeiriad na stamp pellach).mailto:planningconsultations@thesiriusgroup.com Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch anfonwch e-bost, neu ffoniwch 0800 699 0081.

James Cook
Prif Gynllunydd, Cynllunio Sirius
07714704969
James.cook@thesiriusgroup.com


Dyddiad: 07/09/2022

Attachments

NEW2501506.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices