Search for more Public Notices in your area
Traffic

Newport, Hackney Carriage Rates Notice

Notice ID: NEW2494913

Notice effective from
26th August 2022 to 25th September 2022

NEWPORT CITY COUNCIL

HACKNEY CARRIAGE RATES


Newport City Council in exercise of its powers under the Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976, have determined that the table of fares in respect of the hire of a Hackney Carriage is to be varied to the following scale, and which will be implemented on 23rd September 2022:

Objections to the proposed variations should be made in writing by the 22rd September 2022 environment.licensing@newport.gov.uk or Licensing, Civic Centre, Godfrey Road, NP20 4UR

Tariff I (Tl - For hiring's commenced between 06:00 and 23:00)

If the distance does not exceed 100 yards for the whole of the distance £3.50 If the distance exceeds 100 yards:
• For the first 100 yards £3.50
• For each subsequent 100 yards or uncompleted part thereof 10p

Tariff 2 (T2 - For hiring's commenced between 23:00 and 05:59)

If the distance does not exceed 100 yards for the whole of the distance £4.50 If the distance exceeds 100 yards:
• For the first 100 yards £4.50
• For each subsequent 100 yards or uncompleted part thereof 10p

Tariff 3 (T3 - For hiring's commenced on Bank Holidays)

Extra £1.50 on Tariff 1 / Tariff 2

Tariff 4 (For hiring's commenced between 20:00 on 24 December and 06:00 on 27 December and between Midnight on 31 December and 6:00 on 2 January Twice tariff 1)

WAITING TIME
• Waiting time per 30 secs 0.10p

EXTRA CHARGES

¦ For each passenger in excess of four £1 per passenger
¦ Pre Booking Fee via phone /computer device a maximum charge of £3.
¦ For each animal carried (except for assistance dogs) £2
¦ Soiling charge Amount Not exceeding £75
¦ Luggage/Suitcase/ Prams/ Wheelchairs etc. No Fee (Other items of £2 discretion of driver)

CYFRADDAU CERBYDAU HACNI CYNGOR DINAS CASNEWYDD

Mae Cyngor Dinas Casnewydd, drwy arfer ei bwerau dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976, wedi penderfynu y caiff y tabl prisiau mewn perthynas a llogi Cerbyd Hacni el amrywio i'r raddfa ganlynol. Caiff yr amrywiadau eu gweithredu ar 23 Medi 2022.

Dylid cyflwyno gwrthwynebiadau i'r amrywiadau arfaethedig yn ysgrifenedig erbyn 22 medi 2022 environment.licensing@newport.gov.uk neu Trwyddedu, Y Ganolfan Ddinesig, Godfrey Road, NP20 4UR

Tariff 1 (Tl - Ar gyfer llogi rhwng 06:00 a 23:00)
Os nad yw'r pellter yn fwy na 100 Math am y pellter cyfan - £3.50. Os yw'r pellter yn fwy na 100 llath:

¦ Am y 100 llath gyntaf - £3.50

¦ Am bob 100 llath ddilynol neu ran ohoni heb ei chwblhau - 10c

Tariff 2 (T2 - Ar gyfer llogi rhwng 23:00 a 05:59)
Os nad yw'r pellter yn fwy na 100 llath am y pellter cyfan - £4.50. Os yw'r pellter yn fwy na 100 llath:

¦ Am y 100 llath gyntaf - £4.50
¦Am bob 100 llath ddilynol neu ran ohoni heb ei chwblhau - 10c

Tariff 3 (T3 - Ar gyfer llogi ar Wyliau Banc)

£1.50 ychwanegol ar Dariff 1 / Tariff 2 Tariff 4 (Ar gyfer llogi rhwng 20:00 ar 24 Rhagfyr a 06:00 ar 27 Rhagfyr a rhwng canol nos ar 31 Rhagfyr a 6:00 ar 2 lonawr -Dwbl tariff 1) AMSER AROS
¦ Amser aros fesul 30 eiliad - 0.10c

FFIOEDD YCHWANEGOL

¦ Am bob teithiwr ychwanegol ar ben pedwar teithiwr - £1 y teithiwr

¦ Ffi Archebu Ymlaen Llaw drwy ffon / cyfrifiadur - uchafswm o £3.

¦ Am bob anifail a gludir (ac eithrio cwn cymorth) £2

¦ Tal baeddu - Swm nad yw'n fwy na £75

¦ Bagiau/Ces/ Pramiau/ Cadeiriau Olwyn ac ati. Dim Ffi (Eitemau eraill - £2 yn 61 disgresiwn y gyrrwr)

Attachments

NEW2494913.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices